Thông báo: Mời các đơn vị chào giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại

{BVDKSS_VT} 2022-07-04 16-22-45