Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, khi chúng ta đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát phát triển ứng dụng về dân cư, định danh cá nhân và thực hiện điện tử đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”. Đây là một trong những dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay. Ngày 6/5/2022, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn 1990/SYT-KHTC về hướng dẫn tuyên truyền đề án:

  • Tuyên truyền Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính về đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”; Tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi 25 dịch vụ công được xác định tại Quyết định số 06/QĐTTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để người dân biết trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về cần thiết phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phụ vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về tiếp cận sử dụng mạng Internet; tăng cường sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận các chương trình, ứng dụng, phần mềm do cơ quan nhà nước cung cấp liên quan thực hiện các dịch vụ công khi có nhu cầu. Tuyên truyền hướng dẫn công dân tạo tài khoản dịch vụ công theo đúng quy định trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

 Phát triển ứng dụng dữ liệu điện tử có ý nghĩa tầm quan trọng rất lớn như:

– Thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công, sử dụng giấy tờ sang hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý toàn dân thông qua mã định danh cá nhân.

– Góp phần khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chính xác trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các bộ, ngành, địa phương.

– Tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

– Tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

– Góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu, tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng trong việc tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp.

– Thúc đẩy quản trị quốc gia bằng kỹ thuật số, quản trị thông minh.