Quyết định: Phê duyệt kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2022-2023

{BVDKSS_VT} 2022-07-04 16-23-04