Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và Triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

– Thực hiện Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12/09/2019 của UBND TP. Hà Nội v/v phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch Thi tuyển viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019. Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND TP. Hà Nội v/v điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12/09/2019.
– Căn cứ Kế hoạch số 10533/KH-SYT ngày 23/10/2020 của Sở Y tế Hà Nội v/v Tổ chức triển khai Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND TP. Hà Nội và Quyết định số 1805/QĐ-SYT ngày 26/10/2020 của Sở Y tế Hà Nội v/v thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức thay thế Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Y tế năm 2019.
– Căn cứ Báo cáo Kết quả vòng 1 của Ban kiểm tra Phiếu dự tuyển ngày 23/11/2020.
– Căn cứ Thông báo số 1051/TB-HĐXT ngày 23/11/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Y tế năm 2019 về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và Triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019.

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn thông báo Danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 và Triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau: (chi tiết đính kèm).

(BVĐK Sóc Sơn – Phòng TCCB)