Thông báo: BVĐK Sóc Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019

. Căn cứ Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch Thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019.
. Căn cứ Thông báo số 4660/TB-SYT ngày 24/10/2019 của Sở Y tế Hà Nội về Thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019.
. Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2019.

* PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (THI TUYỂN): Download tại đây !
* HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN (PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC): Tham khảo tại đây !


* Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND TP Hà Nội phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019.
* Kế hoạch số 4595/KH-SYT ngày 18/10/2019 của Sở Y tế Hà Nội tổ chức triển khai Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019.
* Thông báo số 4660/TB-SYT ngày 24/10/2019 của Sở Y tế Hà Nội thông báo thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019.
* Công văn số 4665/SYT-TCCB ngày 24/10/2019 của Sở Y tế Hà Nội v/v hướng dẫn thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019.
* Quyết định số 612/QĐ-HĐTDVC ngày 05/11/2019 của BVĐK Sóc Sơn v/v thành lập tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại BVĐK Sóc Sơn năm 2019.
* Thông báo số 55/TB-BVĐKSS ngày 07/11/2019 của BVĐK Sóc Sơn v/v tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 tại BVĐK Sóc Sơn.
* Quyết định số 620/QĐ-HĐTDVC ngày 12/11/2019 của BVĐK Sóc Sơn v/v ban hành quy trình tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại BVĐK Sóc Sơn năm 2019.

(www.bvdksocson.vn)