Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

http://bvdksocson.vn/wp-content/uploads/2019/11/ĐGCL-6-tháng-2019.xlsxhttp://bvdksocson.vn/wp-content/uploads/2019/11/ĐGCLBV.xlsx