Thông báo bổ sung kết quả điểm phỏng vấn.

Chi tiết nội dung thông báo bổ sung kết quả điểm phỏng vấn và tiêu chí xác định người trúng tuyển trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn (đạt từ 50 điểm trở lên) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của đơn vị đăng ký dự tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở y tế; Các thí sinh xin vui lòng xem tại File thông báo số 1394/TB – HĐXT của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở y tế ban hành ngày 16/12/2020.

https://soyte.hanoi.gov.vn/documents/3672249/5561812/20201216173850.bcd-1394-2020-1_signed.pdf

* Phòng TCCB