Phòng Vật tư thiết bị

  • Ngày thành lập: 27/11/2014 theo Quyết định số 731/QĐ-BV-TCCB ngày 27/11/2014
  • Slogan: “Cung ứng đầy đủ – Sửa chữa kịp thời”
  • Vị trí: Tầng 5 – Nhà H3
  • Tổng số CBVC: 08
  • Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Khương