Phòng Tổ chức cán bộ

  • Ngày thành lập: 26/4/2011 theo Quyết định số 1801/QĐ-SYT ngày 26/4/2011
  • Slogan: “Nhanh chóng – Trách nhiệm – Thuận tiện – Chính xác”
  • Vị trí: Tầng 4 – Nhà H1
  • Tổng số CBVC: 05
  • Phó phòng: BSCKII. Nguyễn Văn Cường