Phòng Hành chính quản trị

  • Ngày thành lập: 26/4/2011 theo Quyết định số 1801/QĐ-SYT ngày 26/4/2011
  • Slogan: “Công việc thầm lặng, góp sức thành công”
  • Vị trí: Tầng 5 – Nhà H3
  • Tổng số CBVC: 20
  • Trưởng phòng: KS. Nguyễn Hữu Phúc