Khoa Y học cổ truyền

  • Ngày thành lập: 21/12/2006 theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
  • Slogan: “Trí tuệ và y đức để tiếp sức người bệnh”
  • Vị trí: Tầng 8 – Nhà H3
  • Tổng số CBVC: 13
  • Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đức Thái