Khoa Nội tổng hợp

  • Ngày thành lập: 26/4/2011 theo Quyết định số 1801/QĐ-SYT ngày 26/4/2011
  • Slogan: “Cuộc sống khỏe của bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi”
  • Vị trí: Tầng 6, tầng 7 – Nhà H3
  • Tổng số CBVC: 21
  • Trưởng khoa: BSCKI. Hán Thị Mai Hương