Khoa Truyền nhiễm

  • Ngày thành lập: 05/12/2012 theo Quyết định số 1801/QĐ-SYT ngày 26/4/2011
  • Slogan: “Sức khỏe của bạn, niềm vui của chúng tôi”
  • Vị trí: Tầng 1, tầng 2 – Nhà H5
  • Tổng số CBVC: 16
  • Trưởng khoa: BSCKI. Dương Văn Nhiệm