Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

  • Ngày thành lập: 21/12/2006 theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 21/12/2006
  • Slogan: “Phòng ngừa nhiễm khuẩn – Góp sức thành công”
  • Vị trí: Tầng 1 – Nhà H6
  • Tổng số CBVC: 12
  • Trưởng khoa: ThS. Lê Thị Thảo