Thư mời báo giá

Cụ thể: {BVDKSS_VT} 2024-07-01 10-30-55