Thông báo về việc tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức năm 2019

Bệnh viên đa khoa Sóc Sơn xin thông báo về việc ban hành tài liệu xét tuyển viên chức năm 2019 (chi tiết Công văn đính kèm):

Quyết định số 1855/QĐ-SYT ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Sở Y tế Hà Nội về việc phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2019.

Thông báo số 10995/TB-HĐXT ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2019 về việc tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức năm 2019.

(Phòng TCCB – BVĐK Sóc Sơn)