Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viên đa khoa Sóc Sơn xin thông báo điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2019 (chi tiết Công văn đính kèm):

Thông báo số 10532/TB-SYT ngày 23/10/2020 của Sở Y tế Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2019.

Kế hoạch số 10533/KH-SYT ngày 23/10/2020 của Sở Y tế Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND TPHN về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12/09/2019 của UBND TPHN về việc phê duyệt chỉ và ban hành Kế hoạch Thi tuyển viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019.

(Phòng TCCB – BVĐK Sóc Sơn)