Kết quả tự kiểm tra, đánh giá Chất lượng bệnh viện năm 2021 bệnh viện đa khoa Sóc Sơn