Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn qua từng năm

Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn qua từng năm:
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018