Công văn 07/CV- HD

Công văn 07/CV- HD của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 10/10/2023 về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật biên phòng Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hà Nội