Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2019 & 2020

http://bvdksocson.vn/wp-content/uploads/2021/03/KTDGBV_2019.xlsx
http://bvdksocson.vn/wp-content/uploads/2021/03/KTDGBV_2020.xlsx