Thư mời báo giá về công tác đầu thầu thuê dịch vụ vệ sinh làm sạch hàng ngày và thuê dịch vụ bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự cho BVĐK Sóc Sơn năm 2024