CBCNV BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH BỆNH VIỆN LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW,  ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Và các văn bản chỉ đạo của các cấp, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đã thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị từ văn kiện cho đến công tác trang trí, sửa chữa, làm mới các cụm pa nô; treo băng zôn khẩu hiệu, cờ chuối chuẩn bị cho tuyên truyền Đại hội đã hoàn thành. Cán bộ nhân viên bệnh viện đã ra sức  thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ bệnh viện; BCH Công đoàn Bệnh viện và BCH Đoàn thanh niên Bệnh viện đã phát động phong trào vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường Bệnh viện Xanh – Sạch- Đẹp; Đoàn thanh niên Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt phong trào hiến máu tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, lập thành tích chào mừng Đại hội. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đính, ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn phấn khởi tổ chức Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.Với khẩu hiệu: “ Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; Xây dựng Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn ngày càng phát triển”.


Thu Hương -Tổ CTXH